Меню
English

Общи условия

Общи условия за участие в конференцията

Моля, прочетете докрай настоящите общи условия, тъй като същите уреждат отношенията между Вас и организатора на конференцията Институт за енергиен мениджмънт (EMI) във връзка с участието Ви на конференцията. Обърнете внимание, че с присъствието си Вие потвърждавате, че сте съгласни с настоящите общи условия и че сте наясно, че същите са обвързващи в отношенията Ви с организаторите Институт за енергиен мениджмънт.

 1. Достъпът до всички зали на събитието е разрешен само за лица, навършили 18 години.
 2. EMI се задължава да осигури на участниците достъп до мястото на провеждане на конференцията в София Хотел Балкан, пл. "Света Неделя", 5, София 1000 освен при настъпването и действието на форсмажорни обстоятелства.
 3. Участниците се задължават да спазват общоприетите норми на поведение на територията на София Хотел Балкан, а именно:
  1. Да не внасят оръжие и всички забранени от закона вещества и предмети.
  2. Да не внасят храна и напитки в залите.
  3. Да не възпрепятстват, по какъвто и да било начин, нормалното провеждане на конференцията и да не пречат на останалите участници.
  4. Да не увреждат други лица, залите и имуществото в тях, както и имуществото, находящо се на територията на София Хотел Балкан.
 4. Участниците имат право да присъстват на събитието срещу надлежно направена от тях регистрация и потвърждение от страна на организаторите.
 5. Всички участници следва да са наясно, че с присъствието си на конференцията те дават съгласието си да бъдат заснемани чрез фотографиране, видео или звукозапис от EMI и/или неговите партньори. Гостите следва да са наясно, че EMI и неговите партньори имат право да използват всички снимки, видео и аудио записи от събитието във връзка с медийно отразяване, промотиране и други дейности. Ако участникът не е съгласен с горепосоченото, същият не трябва да присъства на конференцията.
 6. Съгласно действащото европейско законодателство в областта на защитата на личните данни видео заснемането представлява обработване на лични данни, тъй като записите позволяват идентифициране на физическите лица. Съгласно указания на Комисията за защита на личните данни „Гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение. В случай че те не са възразили пред администратора за обработването на личните им данни, по този начин се приема, че същите са предоставили своето съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни техни лични данни да бъдат обработвани чрез технически средства за видеоконтрол.“ С присъствието си на конференцията всички участници дават съгласието си на EMI да прави видео записи, чрез което да обработва лични данни на участниците съобразно посочените в т. 5 цели.
Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт

Инстититут за енергиен мениджмънт

Член на Eurelectric

В сътрудничество с

Дипломатически институт

Дипломатически институт

Партньори

Националната енергийна камара (НЕК) Institute of Energy of South East Europe