Меню
English

Идейна концепция

Успешните стъпки по либерализацията на енергийния пазар са ключови за ефективното дългосрочно развитие на енергийния сектор с налагане на пазарните принципи при оптимална намеса на държавата чрез регулаторните механизми.

Същевременно в българския и европейския контекст има остра нужда от ясно поставяне на актуални и болезнени въпроси, свързани с осъществяването и защитата на инвестициите. Такива са:

  • До каква степен и под каква форма следва да се реализира държавната намеса в този процес;
  • Има ли яснота по отношение на държавната политика, свързана с поощряването на инвестиционния процес и защитата на инвестициите при отчитане водещата роля на пазарните механизми и на изискванията, свързани с опазването на климата и околната среда;
  • Необходимо ли е държавата да провежда специфична политика в тази област по отношение на отделни региони и какви са допустимите стъпки в това направление без да се нарушава водещата роля на пазарните взаимоотношения в сектора;
  • Има ли ясно формулирани национални приоритети по отношение разбирането за нуждата от по-нататъшни реформи в енергийния сектор и цената им най-вече в икономически и социален план;
  • Какво предстои в посочените по-горе аспекти в сферата на въгледобива и свързаните с него дейности и как това се свързва с проблемите на екологията;
  • Какво да очакват хората в краткосрочен и средносрочен план като планиране, реформи и развитие на нормативната база?
  • Критичното проследяване на предприетите до момента и предстоящи стъпки в България в посочените по-горе аспекти е от възлово значение не само с оглед постигнатото, но и с оглед ефективното планиране и предприемане на последващите действия в една динамично променяща се пазарна среда при спазване върховенството на закона и защитата на инвеститорите и инвестициите. Паралелно, от гледна точка на измененията на климата и опазване на околната среда, в национален план следва ясно да се отчитат както поетите ангажименти на международно и европейско ниво, така и реалностите относно икономическото развитие на конкретно засегнати региони.

Програмата на конференцията ще се фокусира върху политически, стратегически, икономически и юридически въпроси и е насочена към всички заинтересовани страни – правителствени институции, международни организации, неправителствен сектор, енергиен бизнес и гражданското общество в неговата цялост.

Критичното проследяване на предприетите до момента и предстоящи стъпки в България в посочените по-горе аспекти е от възлово значение не само с оглед постигнатото, но и с оглед ефективното планиране и предприемане на последващите действия. Това е особено важно в контекста на серията от предизвикателства по темата, свързани напр. с измененията на климата и опазване на околната среда, но и с реалностите по отношение на икономическото и социално развитие. В този смисъл събитието е продължение и на все по-активния дебат за справедлив енергиен преход за европейските въглищни региони към нисковъглеродно бъдеще.

Нагоре

Организатор

Инстититут за енергиен мениджмънт (EMI)

С подкрепата на

Eurelectric